Fachada de la notaría en Barcelona

Notaria situada al Passeig de Sant Joan / Av. Diagonal de Barcelona

Notaria d’en Jesús Gómez Taboada

Assessorament, preparació i autorització de documents notarials.
Dret civil, mercantil i hipotecari.El notari és un funcionari públic i professional del Dret la missió del qual és preparar, redactar i autoritzar documents públics de molt variada naturalesa. La seva activitat proporciona seguretat als particulars, als qui assessora sobre la millor via per formalitzar els seus actes i contractes, amb indicació de les conseqüències civils i fiscals dels mateixos.

El seu àmbit d'actuació és molt ampli, ja que abasta:

a) Documents relatius a la capacitat o a l'estat civil de les persones, com els poders ordinaris, per a plets o amb subsistència per al cas d'incapacitat, l'emancipació o el document de voluntats anticipades (testament vital).

b) Contractes de molt variat tipus, com a compravendes, préstecs sense o amb garantia (d'hipoteca, penyora o altres), arrendaments ordinaris i financers o donacions.

c) Actes relatius a Dret de família, com la celebració de matrimonis, l'atorgament de capitulacions matrimonials, el divorci i la separació legal, la constitució de parelles de fet o la designació de tutor.

d) Documents referits a la successió per causa de mort, com el testament, el pacte successori, la declaració d'hereus, el certificat successori europeu, i l'acceptació o renúncia d'herència.

e) Modificacions jurídiques d'immobles i la seva constància en el registre de la propietat (immatriculació de finques, declaracions d'obra nova, constitució de divisions horitzontals, agregacions, agrupacions, divisions i segregacions).

f) Autorització d'actes, com les dirigides a deixar constància d'un fet que el notari presencia, les de manifestacions, les de notificació o requeriment i les de dipòsit.

g) Legitimació de signatures (declarant el notari la seva autenticitat) i testimoniatges (compulses) de documents públics o privats.

h) Acreditació de la llei aplicable, d'acord amb les normes de Dret internacional privat, i informació sobre el Dret estranger vigent.

SABER MÉS

Contacte

Nova direccio: Av. Diagonal 376, 1ºC, 08037 Barcelona | T 93 857 48 48 | F 93 595 30 69 | info@notariajgt.com | www.notariapaseosanjuan.com

Accessos | metro (L5) Verdaguer · bus (6, 33, 34, B24, H10) · bicing (29, 126)

Horari | Dilluns a Dijous (9:00 - 14:00) i (15:00 - 18:00) | Divendres (9:00 - 14:30)

Formulari de contacte