Àrees d'Especialització

detalle de una pluma escribiendo

Pòlisses Bancàries

Intervenció de pòlisses d'entitats de crèdit:
- préstecs personals o amb garanties (pignoracions i fiances).
- crèdits en compte corrent
- arrendaments financers
- avals i contraavals
- crèdits en cobertura d'operacions bancàries (descomptes)

icono1

Dret Civil

A) Persona i família:
- Poders per a plets, poders especials i generals, poders per al cas d'incapacitat (preventius)
- Designació de tutor
- Document de voluntats anticipades
- Capitulacions matrimonials
- Matrimonis
- Divorcis de mutu acord
- Formalització de parelles de fet
- Emancipacions
B) Successions
- Testaments
- Pactes successoris
- Actes de declaració d'hereus

- Acceptacions i renúncies d'herència
- Particions hereditàries
- Certificat successori europeu
- Certificats (informes) sobre la llei nacional o estrangera aplicable a la successió.
C) Contractes
- Compravendes
- Préstecs hipotecaris i personals
- Permutes
- Arrendaments
- Opcions de compra
- Constitució per contracte de drets reals: usdefruit, ús, habitació, servitud.

icono2

Dret Mercantil

- Constitució i dissolució de societats
- Vendes de participacions
- Nomenament d'administradors
- Poders mercantils
- Augments i reduccions de capital
- Fusions i escissions de societats
- Modificacions estatutàries
- Actes notarials de juntes generals de societats

icono3

Dret Hipotecari

- Declaracions d'obres (noves i antigues)
- Divisions horitzontals
- Segregacions, divisions, agrupacions i agregacions de finques
- Expedients de major cabuda
- Expedients sobre el tracte successiu registral
- Immatriculació de finques

icono4

Actes i legitimacions

Actes:
- Actes de presència
- Actes de manifestacions
- Actes de dipòsit
Legitimacions:
- Testimonis (compulses) de documents
- Legitimacions de firmes